Stosowanie

Nawóz Sulfagro Ca został opracowany z myślą o płodozmianie, zakładającym działanie siarki i wapnia w cyklu dłuższym niż jeden sezon rolniczy. W zależności od rodzaju gleby nawóz pełni różne role.

Gleby ciężkie

Najlepszy czas stosowania nawozu Sulfagro Ca:

 • w uprawach zbóż ozimych - bezpośrednio po zbiorach i tuż przed przygotowaniem do kolejnych upraw; musi być głęboko wymieszany z glebą
 • na zboża jare - bezpośrednio przed siewem zbóż jarych; musi być głęboko wymieszany z glebą
 • należy stosować dawkowanie, które pokrywa aktualne i przyszłe wymagania upraw

Gleby średnie

Najlepszy czas stosowania nawozu Sulfagro Ca:

 • w uprawach zbóż ozimych - bezpośrednio po zbiorach i tuż przed przygotowaniem do kolejnych zbiorów; musi być głęboko wymieszany z glebą
 • w uprawach zbóż jarych - w okresie przygotowania gleby do siewu; musi być wymieszany głęboko z glebą
 • stosować dawkowanie, które pokrywa aktualne i przyszłe wymagania upraw

Gleby lekkie

Najlepszy czas stosowania nawozu Sulfagro Ca:

 • w uprawach zbóż ozimych - bezpośrednio po zbiorach i tuż przed przygotowaniem do kolejnych zbiorów; musi być wymieszany głęboko z glebą
 • w uprawie zbóż jarych - w okresie przygotowania gleby do siewu; musi być wymieszany głęboko z glebą
 • należy stosować dawkowanie, które pokrywa aktualne i przyszłe wymagania upraw

Gleby piaszczyste

Najlepszy czas stosowania nawozu Sulfagro Ca:

 • w uprawie zbóż ozimych - tuż przed przygotowaniem gleby do siewu
 • w uprawie zbóż jarych - tuż przed przygotowaniem gleby do siewu

Stosowanie

Wysiew nawozu Sulfagro Ca powinien odbywać się przy użyciu rozsiewaczy do nawozów pylistych np. wapna. Możliwe jest również zastosowanie rozsiewaczy obornika, ale powierzchnia wysiewu jest węższa.

Nasz produkt można stosować na każdym etapie uprawy, ale najlepiej w okresie pożniwnym. Dawka 1 tona/ha raz na dwa lata jest zalecana pod wszystkie rodzaje upraw i pokrywa zapotrzebowanie na składniki odżywcze dla dwóch kolejnych upraw. Może być również bezpiecznie stosowany na każdym etapie uprawy ze względu na niski wskaźnik zasolenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, produkt należy bardzo dobrze wymieszać z glebą.

Przechowywanie

Sulfagro Ca jest dostarczane luzem lub pakowane w 1 tonowe big bagi..

Należy przechowywać w warunkach powietrzno suchych pod zadaszeniem lub magazynach. Na otwartej przestrzeni zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych.

Czas przechowywania: 12 miesięcy od daty dostawy.

Używaj z gnojowicą

Sulfagro Ca można stosować w formie zawiesiny w połączeniu z gnojowicą.

Jeden metr sześcienny gnojowicy zawiera średnio 3,5 kg azotu (w zależności od gatunku zwierząt i grupy wiekowej), co oznacza, że limit 170 kg/ha azotu stosowanego z gnojowicą, określony w rozporządzeniu o nawozie UE dyrektywą o azotanach, można osiągnąć przy dawce 50 m3/ha.

Znacząca część (do 80%) azotu w zawiesinie jest łatwo dostępna w postaci azotu amonowego i amidowego, który następnie jest szybko przekształcany w lotny gazowy amoniak.

Na wielkość tych strat istotny wpływ ma temperatura. Podczas gdy w 15°C strata z powodu ulatniania się może wynosić około 35%, w 25°C może dochodzić do 60%.

W celu ograniczenia strat azotu przy stosowaniu gnojowicy zaleca się dodawanie Sulfagro Ca do zawiesiny w dawce 25 kg/m3.

Zawarty w nawozie siarczan wiąże jony amonowe z siarczanem amonu, zapobiegając w ten sposób stratom amoniaku.

Dzięki temu większa ilość azotu w nawozie organicznym będzie dostępna dla roślin.

Opisany sposób aplikacji daje nie tylko wymierne korzyści materialne, ale również korzystnie wpływa na środowisko. W ten sposób chronimy wody gruntowe i atmosferę przed zanieczyszczeniami.

Sulfagro Ca zmieszany z gnojowicą tworzy jednorodną zawiesinę, która umożliwia łatwe i równomierne rozprowadzenie w całym profilu glebowym.Jak używać?

Do gnojowicy dodajemy dawkę 25 kg/m3 bezpośrednio podczas przepompowywaniem do cysterny.

Tak przygotowaną zawiesinę nanosi się bezpośrednio przed wymieszaniem z glebą.